VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA kHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA

Quyết định số 12/QĐ -KLHTTQG ngày 05 tháng 01 năm 2018 Về việc quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất cuả Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.                                         Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất của Khu Liên hợp Thể thao Quốc …  

KHU LIÊN HỢP THẺ THAO QUỐC GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2018

Sáng ngày 26/3/2018, tại Hội trường tầng III, khán đài A, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Linh,Hàm Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Cấn Văn …  

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền,triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

           Ngày 16/02/2018, Đảng bộ Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền,triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Toàn cảnh của Hội nghị           Thành phần tham dự …