Ngày đăng: 15.06.2014

Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ thi tuyển viên chức KLHTTQG 2014

A. PHẦN THI KIẾN THỨC CHUNG (Thời gian thi viết 180phút)
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2012).
Nghị định số 29/201/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/7/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch;
Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 về phòng, chống tham nhũng và Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
Luật số 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chiến lược phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2020
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
B. PHẦN THI CHUYÊN NGÀNH
(Dành cho phần thi chuyên ngành bao gồm 1 bài thi viết 180phút và 01 bài phỏng vấn, trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ 30phút)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
Quyết định số 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 4 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành mẫu trình bày văn bản tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Đối với các thí sinh thi vị trí: Chuyên viên, Kỹ sư, Kế toán viên và kỹ thuật viên cần tìm hiểu thêm về các luật và văn bản hướng dẫn thi hành luật sau:
a. Luật Kế toán
b. Luật Ngân sách
c. Luật Đấu thầu
d. Luật Điện lực và sử đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực
e. Luật Thể dục Thể thao
f. Luật Xây dựng
g. Luật Đầu tư

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư 71/2006/TT-BTC, ngày 9/8/2006 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
C. NGOẠI NGỮ
Thi viết, đề thi tương đương trình độ B tiếng Anh, thời gian là 60phút.
D. TIN HỌC VĂN PHÒNG
Thi trắc nghiệm, trình độ thành thạo tin học văn phòng, thời gian là 30 phút./.

Các tin liên quan