Ngày đăng: 05.03.2017

Đơn giá quản lý cơ sở vật chất năm 2017 tại Khu LHTTQG

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (NSC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tổ chức các sự kiện chính trị, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế; phục vụ việc tập luyện của các đội tuyển thể thao quốc gia; đào tạo vận động viên…

Trong những năm qua, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (Khu LHTTQG) đã luôn phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt các sự kiện chính trị của đất nước, các sự kiện Văn hóa, Thể thao và tập huấn của các đội tuyển Quốc gia; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, liên doanh liên kết, mở rộng các loại hình dịch vụ để thu hút các đơn vị, doanh nghiệp vào đầu tư và khai thác cơ sở vật chất tại Khu LHTTQG… nhằm tăng nguồn thu cho đơn vị, đồng thời góp phần đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao… theo chủ trương của Chính Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân… thông tin đầy đủ về các loại hình dịch vụ cho thuê tại Khu LHTTQG, từ đó nâng cao chất lượng hợp tác, liên doanh liên kết tại đơn vị và giữa các đơn vị thuê; Khu LHTTQG công bố đơn giá chi tiết về các loại hình dịch vụ cho thuê tại đơn vị như sau:

PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ TẠI KHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA

(Ban hành và áp dụng từ năm 2017)

Tải xuống bảng giá chi tiết tại đây

 

Các tin liên quan