Ngày đăng: 16.04.2018

VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA kHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA

Quyết định số 12/QĐ -KLHTTQG ngày 05 tháng 01 năm 2018 Về việc quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất cuả Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.

                                       

Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (Ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ -KLHTTQG ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia).

         

          

        

         

         

         

        

        

 

Các tin liên quan